© Website Design & Texts: Annechien Koerselman www.annechienkoerselman.nl

 © Picture Annechien: Monique Kooijmans www.moniquekooijmans.nl

 © Graphical Picture Annechien: Suraj Bihari 

Alle op deze website geplaatste inhoud en alle op deze website geplaatste broncodes zijn eigendom van Annechien Koerselman. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Annechien Koerselman.